Hartter Auction Service
Hartter Auction Service, Sabetha, Kansas, PH:  785-284-2590